Цялостната образователно – възпитателна работа на колегията на ДГ „Звънче“ е съобразена с приоритетите на предучилищното образование.

Високите изисквания поставени пред детската градина, като институция призвана да осъществява национална стратегия за развитие и възпитание на детето предполагат създаването на компетентен, всеобхватен и работещ план , чийто насоки гарантират достъпност и ефективност и приложимост на инициативите.

 

МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Цялостната дейност на детската градина е организирана по посока усвояване на моралните ценности и добродетели, етични модели на безопасно поведение на детето в гражданското общество и обединена Европа.

Формиране на личности с интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни на ефективна обществена реализация с оглед на новите изисквания и предизвикателства на високо конкурентния пазар на труда.

Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания в духа на демократичните ценности, адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високоотговорно поведение за участие в обществения живот.

Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби, духовно, физическо и социално образование и развитие на децата от 3- до 7-годишна възраст.

 

ВИЗИЯ   привлекателна, предпочитана и конкурентноспособна детска градина със съвременно управление, с ерудиран педагогически екип, съобразено с традициите и европейските критерии.

 

ЦЕЛ – да се развие максимално потенциалът на всяко дете благодарение на приноса и опита на възрастните – родители и учители. Да продължи работата на екипа по отношение възпитаване на принадлежност към групата, детската градина, града, държавата.

 

ПОДЦЕЛИ:

1.Опазване живота и здравето на децата чрез здравословно и рационално хранене. Активен двигателен режим и престой на открито.

2.Обогатяване и поддържане на гъвкава,  динамична и мобилна образователна среда.

3.Непрекъснато повишаване педагогическите компетенции на кадрите, водеща до по – висока ефективност на труда.

 1. Усъвършенстване на управленския процес в детското заведение,гарантиращ адекватно поведение на партньорство, сътрудничество в работата.

 

 ЗАДАЧИ:

 1. Обновяване и обогатяване професионалната компетентност и интереси на педагогическите кадри чрез  кариерно развитие за ефективно изпълнение на възложената работа, включително за усвояването на нови методи и техники на обучение, на подкрепа и кон­султиране на децата./ Наредба № 5 за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета –чл.10, т.5/
 2. Основаване /изграждане; въвеждане; сформиране/ на / по смисъла на Наредба № 5 за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета – допълнителни разпоредби § 5а / „май­сторски клас“ на учители новатори за споделяне  на положителен професионален опит, обсъж­дане на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики.
 3. Повишаване степента на свободата на детето във взаимодействието му със средата и повишаване на автономността му на базата на разнообразна  информация.
 4. Постигане на ефективна връзка между детската градина, семейството и социалните институции.

 

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ:

 1. 1. Осигуряване на условия за успешно реализиране на държавната политика в областта на предучилищното образование.
 2. Създаване на условия на привличане и задържане на децата в детската градина. Пълен обхват на децата, подлежащи на ЗПП.Намаляване броя на отсъстващите деца по различни причини.
 3. 3. Гарантиране на качествена подготовка на децата към новата социална роля „ученик” и безпроблемна адаптация в училище.
 4. 4.Превръщане на детската градина в желана територия за децата чрез осигуряване на широк спектър от разнообразни дейности, задоволяващи познавателните потребности на децата.
 5. Оптимизиране на квалификационната дейност на учителите.
 6. Разширяване на партньорството и взаимодействието между детска градина,училище, родителска общност и социални партньори.
 7. Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.

Базирайки се на хуманистичните традиции на българското образование и европейските стандарти за предучилищно образование в нашата работа са залегнали три основни принципа: гъвкавост, мобилност, опит

 

         НАШИТЕ ЦЕННОСТИ:
1. Честност и почтеност във взаимоотношенията
2. Качество във всичко, което правим
3. Всеки е значим
4. Възпитанието е също толкова важно, колкото и обучението
5. Обичаме това, което правим!

 

ПОДГОТОВКА И ОСИГУРЯВАНЕ ГОТОВНОСТ НА ДЕЦАТА ЗА УЧИЛИЩЕ

Цялостната дейност на педагогическата колегия е разпределена  в следните направления:

 1. Педагогическа практика
 2. Квалификация
 3. Педагогически контрол
 4. Образователни инициативи
 5. Опазване на детското здраве
 6. Взаимодействие с родителите

Всяко направление има свой календарен план. Изпълнението на инициативите от всички направления предполага в края на учебната година да бъде реализирана целта.